Bishub has a lot of advantages which others do not have such as billiards, book liberary, outdoor coffee garden…. I can find that there is not only an office but also a club and included everything.

 

 

Adam Binder

I was much surprised about the modern equipments, the beautiful and creative furniture but the price of Bishub is 30% -50% cheaper than the equivalent.

 

 

Nguyen Thi Hien

Hong Pinky House: I’ve never used Coworking Space before because it cost quite a lot, around 3-4 millions VND/seat. But when I came to BisHub, I was surprised at the price only 1-1,3 millions VND/seat. The quality of facilities here is as 80% good but the price only cost as 30% as the other places.

Hong Pinky House

Tại BisHub là có quá nhiều tiện ích mà các bên khác không có, như Bàn Bi A, thư viện sách, vườn café ngoài trời… Tôi thấy ở đây không chỉ là văn phòng làm việc mà như một câu lạc bộ và có mọi thứ.

Adam Binder

Tôi thực sự bất ngờ về trang thiết bị hiện, nội thất rất đẹp và sáng tạo nhưng mức giá tại BisHub chỉ bằng 30%-50% những chỗ tương đương

Nguyễn Thị Hiền