Tại BisHub là có quá nhiều tiện ích mà các bên khác không có, như Bàn Bi A, thư viện sách, vườn café ngoài trời… Tôi thấy ở đây không chỉ là văn phòng làm việc mà như một câu lạc bộ và có mọi thứ.