GÓI 1

Giá: 900.000 VND / tháng

Dành cho những doanh nghiệp dưới 10 hóa đơn 1 tháng

 

 

 

 

GÓI 2

Giá: 2.500.000 VND / tháng

– Dành cho những doanh nghiệp dưới 50 hóa đơn 1 tháng

– Thu thập dữ liệu, kê khai và báo cáo hàng tháng và năm với cơ quan thuế

– Tư vấn thuế hàng tháng

– Tư vấn xây dựng báo cáo tài chính

GÓI 3

Giá: 6.000.000 VND / tháng

–  Dành cho những doanh nghiệp dưới 100 hóa đơn 1 tháng

– Thu thập dữ liệu, kê khai và báo cáo thuế hàng tháng với cơ quan thuế

– Tư vấn thuế hàng tháng

– Tư vấn xây dựng báo cáo tài chính

GÓI 4

Giá: 10.000.000 VND / tháng

– Tư vấn tổng thể về thuế và tài chính.

– Chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế.

– Tư vấn xây dựng báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo với thuế.